عکس آرشیوی
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه برگزار شد.
جلسه هم اندیشی سازمان بیسج مهندسین عمران ومعماری استان کرمانشاه برگزار شد.
عکس آرشیوی
برگزاری هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه
هم اندیشی

tax