شناسه : 39870
چهارشنبه, 12/20/1399 - 09:36
نویسنده : kermanshah

کارگروه تخصصی با محوریت شناسایی و حل مسایل و مشکلات مدیریت شهری برگزار گردید.

کارگروه تخصصی مدیریت شهری کانون بسیج اسلام آباد غرب با حضور نمایندگان شهرداری وهیئت مدیره واعضای نظام مهندسی شهرستان و بسیج مهندسین برگزار شد. در این جلسه به برسی موانع ومشکلات و راهکارهای ساخت و سازهای شهری وهمچنین وظابف مهندس و واحد شهرداری پرداخته شد.ازجمله بحث طرح تفضیلی شهر ونقشه جامع شهری وبروکف املاک سطع شهر ونحوه اجرایی نمای اسلامی وپرهیز از نمای بیگانه با فرهنگ شهریو بطور کل نظم وساختار شهری پرداخته شد.که در این خصوص به پیشنهاد اعضای نظام مهندسی ، شهرداری مکلف شد که از نماهای بیگانه پرهیز ودر صورت امکان از نماهای مجاز و متعارف با عرف جامعه در هرقسمت شهر و منطبق بر آن منطقه اجرا شود. همچنین به تحلیلهایی از نحوه ساخت و سازهای غیر مجاز در سطع شهر وبحث بافت فرسوده و ضعف درهماهنگی شهرداری با نظام مهندسی دراین پراخته شدوراهکارهای توسط مهندسین ازجمله اینکه ناظرین نظام مهندسی در خصوص ساخت وساز غیر مجاز در سطع شهر گزارشاتشان را ارائه و توسط شهرداری پیگیری شود وهمچنین پیشنهاد عدم ارجاع مالکین دارای بافت فرسوده ازطرف شهرداری به دفتر نظام مهندسی پیشنهاد شد. ومقرر شد به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و نتیجه گیری بهتر، جلسات ماهیانه با شهرداری برگزار شود. همچنین موضوع حذف بروکراسی اداری در دریافت گزارشات نظام مهندسی در قسمت دبیر خانه وبایگانی شهرداری وهمچنین برخورد قاطع با مالکین با ساخت وسازهای غیر مجاز وغیر اصولی از طریق جرایم سنگین تر در ماده 100 شهرداری بحث و بررسی گردید.

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید