سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمانشاه

ضرورت ایجاد پارک بانوان و تاریخچه ایجاد پارک بانوان در جهان و ایران

چندسال پیش، رهبر انقلاب، اسلامی شدن دانشگاه ها را یک ضرورت اساسی برای این مراکز شمردند. به دنبال آن، جلسات و میزگردها و سمینارهایی در گوشه و کنار کشور تشکیل شد؛ سخنرانان و برنامه ریزان طرح ها و برنامه هایی ارائه کردند و روزنامه ها و مطبوعات هم دراین زمینه مطالبی نگاشتند.
از آنجا که همواره بین بزرگی یک طرح و برنامه با زمان لازم برای به بار نشستن آن نسبت مستقیمی وجود دارد، بایستی منتظر ماند و دید که در عمل این درخت عظیم چه میوه ای به بار خواهد آورد.

سمت و سوی سخنان رهبر انقلاب اگرچه دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقی بودند، اما نمی توان اساساً اسلامی شدن را در مورد مقاطع قبل از دانشگاه ها ضروری ندانست. اصولاً جامعه در شکل کلی مجموعه ای از نهادهای به هم پیوسته است که با تعامل خود مجموعه ای واحد می سازند.

بر این اساس، دانشگاه ها اگرچه در معادلات و مناسبات هرجامعه به شکلی محسوس تأثیرگذارند؛ اما نمی توان آن ها را برآیند نهادهای قبل از این مرکز مانند مقاطع متوسطه و راهنمایی و دبستان به حساب نیاورد.

نهاد تعیین کننده و در عین حال کوچک خانواده را بایستی مزرعه ای دانست که دانشجو ریشه در آن دارد و این در حالی است که گاه از عوامل قبل از ورود طفل به عرصة خانواده صرف نظر می شود؛ مراحلی مانند انعقاد نطفه، فرآیند شیرخوارگی که بدون شک در گرایش طفل و در حقیقت ساخت و ساز فرهنگ آیندة وی مؤثرند. در این زمینه روایات فراوانی در متون دینی وجود دارند؛ چنان که از امام صادق(ع) پرسیدند: «آیا می توانیم شیرِ زنی را که از راه نامشروع باردار شده است به طفل خود بدهیم؟» حضرت فرمودند: «نمی توان این کار را کرد. نه تنها شیر این زن فاسد ]فسادآور[ است؛ بلکه هرگاه فرزند این زن دختر باشد، از دادن شیر این دختر نیز به فرزند بایستی پرهیز کرد.»۱

کوچک؛ اما تعیین کننده
کوچکی نهاد خانواده، نشانة کم اثر بودن آن در ساختن فرهنگ آتی فرزند نیست؛ بالعکس بزرگ ترین تأثیر در پی ریزی فرهنگ و آداب و رسوم و اعتقادات و ارزش ها و هنجارها و ناهنجاری های بعدی فرد را بایستی در این چهاردیواری جست وجو کرد.

این نهاد مهم، از یک سو عرفاً تعریفی واضح دارد و از سویی دیگر به علت بارهای حقوقی و ابعاد مختلف آن از زاویه های گوناگون تعریف شده است.

حقوق دانان در قانون مدنی، خانواده را مجموعه ای از اشخاص خوانده اند که به واسطة قرابت به هم بستگی دارند و محور این قرابت اعم از این که نسبی باشد یا سببی، ازدواج است.

فرهنگ حقوقی «دالوز» خانواده را چنین تعریف کرده است: «خانواده یک نهاد حقوقی است مشتمل بر مجموع اشخاصی که به وسیلة رشته های زناشویی یا خون یا فرزندخواندگی با یکدیگر پیوند یافته اند. در معنای محدودتر، کلمة خانواده معرف شرکت ناشی از زناشویی است که شامل زن و شوهر و فرزندانشان می شود.» براین اساس خانواده نهادی است حقوقی و مدنی و در مقایسه با سایر نهادهای اجتماع با ابعادی کوچک تر.

بند سوم مادة شانزده اعلامیه حقوق بشر خانواده را رکن طبیعی و اساسی اجتماعی دانسته و به آن حق داده که از حمایت دولت بهره مند باشد. ۲

قانون اساسی کشورهای دنیا و هم چنین جمهوری اسلامی چترهای حمایتی گوناگونی برای این نهاد مؤثر و تعیین کننده گشوده اند.

تأثیرپذیری در بدو تولد
یافته های امروز روان شناسی گویای تأثیرپذیری طفل در همان ماه های اول تولد است و این تأثیرپذیری حتی قبل از آن است که طفل بتواند کارهای بسیار ساده و ابتدایی مانند سرگرم شدن با اشیاء دور و بر خود را یاد بگیرد. یک کودک معمولی در دو ماهگی با دیدن چهرة مادرش لبخند می زند، و جالب توجه این که واکنش مادر در برابر این لبخند، نقش مؤثری در واکنش فعال تر طفل دارد و این دو پاسخ متقابل، پاسخ های اجتماعی یکدیگر را تقویت می کند.

کودک در سه یا چهارماهگی افراد آشنای خانواده را می شناسد و آنان را بر دیگران برتری می دهد. با ورود طفل به سه سالگی، نخستین توانمندی های طفل در برقراری ارتباط با دیگران ظاهر می شود. ۳

طبعاً از همین زمان دریچه های کسب فرهنگ های مختلف از افرادی که طفل با آن ها مرتبط است بر زندگی او گشوده می شود و این در حالی است که هنوز طفل از انجام دادن بسیاری از کارهای روزمره ناتوان است.

عوامل مهم تأثیرپذیری
تأثیرپذیری طفل از خانواده امری اجتناب ناپذیر است. مهم ترین دلایل این تأثیرپذیری عبارتند از:

اول: وابستگی عاطفی طفل به خانواده، خصوصاً به دو رکن اصلی آن یعنی پدر و مادر و بیش از پدر در وابستگی به مادر.

وجود کانال عاطفی و مهر و محبتی که در فضای خانواده وجود دارد، در تأثیرپذیری و فراگیری فرزند نقشی مهم و تعیین کننده دارد. همین کانال عاطفی در پیشبرد آموزه های انبیا نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در حقیقت پیامبران توانستند با ایجاد رابطه ای عاطفی با افراد جامعه، طایر انسانیت و اخلاق را در آسمان زندگی آنان به پرواز در آورند؛ چنان که قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران این نکته را به پیامبر(ص) گوشزد می کند که اگر سنگدل بودی، مردم از اطرافت پراکنده می شدند.

دوم: کودک، والدین خود را به نوعی صاحب اختیار و بنا به آنچه در روایت آمده است عامل اعطای رزق و روزی خود می پندارد؛ چنان که امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرمود:«فرزندان خود را دوست بدارید و نسبت به آن ها با مرحمت و مهربانی رفتار کنید و هرگاه به آن ها وعده ای دادید، به آن عمل کنید؛ زیرا کودکان، شما را جز وسیلة تأمین روزی و نیازهای خود نمی بینند. ۴

همین پندار، زمینة اطاعت فرزند از والدین را هموار خواهد کرد و طبعاً موجب پذیرش فرهنگ آن ها خواهد شد.

سوم: تأثیرپذیری مبتنی بر لطف الهی که شامل حال خانواده های پرهیزگار خواهد شد.

در این خصوص، روایتی از امام صادق(ع) وارد شده که در آن پرهیزکاری والدین، موجب حفظ فرزندان آنان از انحرافات دانسته شده است.۵ این نکته را می توان نوعی لطف خداوند به خانواده هایی دانست که حدود الهی را پاس می دارند. در واقع پاداشی است زود هنگام به این خانواده ها.

آنچه گفته شد مهم ترین دلایلی است که زمینه پذیرش فرهنگ خانواده را از سوی طفل فراهم می کند.

تبیین و تفسیر همة عوامل مؤثر در این قضیه فراتر از این مختصر است.

با ورود طفل به دایرة هم سن و سالان خود و سپس به مراکز و نهادهای فراتر از خانواده، چه بسا تعارض فرهنگی برای وی پیش بیاید. در این مرحله طفل یا نوجوان به ناچار دست به گزینش خواهد زد و سرانجام شخصیت اجتماعی وی به صورت اساسی شکل خواهد گرفت؛ در این میان، نکته ای که نمی توان نادیده انگاشت استحکام فرهنگی است که وی در همان سنین اولیه از کانون خانواده فراگرفته است.

بی جهت نیست که یکی از دانشمندان خارجی معتقد است که به ندرت می توان دایرة تربیت طفل را از خانواده فراتر دانست و برخی از روان شناسان معتقدند شخصیت اصلی طفل در سنین زیر هفت سال شکل خواهد گرفت.

تأثیرات منفی
تأثیرات منفی خانواده به طفل (در یک نگرش خیلی کلی) یا به دلیل بافت خاص خانوادگی طفل است و یا به دلیل از هم پاشیده شدن کانون خانواده او.

محور اول؛ بافت خاص خانوادة طفل:

خانواده ای که اعضای تبهکار در آن حضور دارند، زمینة فراگیری فرهنگی ناپسند را در اطفال معصوم خود فراهم می کند. در این خصوص مطالعات گسترده ای از سوی جرم شناسان خصوصاً از سال ۱۹۳۵ میلادی به این سو صورت گرفته است.

محور دوم؛ از هم پاشیدگی خانواده ها: این عامل اصولاً زمینه ساز پذیرش فرهنگ و هنجار ناپسند در فرزندان خواهد بود.

پژوهش ها نشان می دهد که سی تا شصت درصد بزهکاران متعلق به خانواده های از هم پاشیده و هفتاد تا هشتاد درصد بزهکاران خردسال از خانواده های از هم پاشیده برخاسته اند. ۶

البته نمی توان نقش عوامل فراتر از خانواده را در بزهکاری این گونه کودکان بی تأثیر دانست؛ اما عامل اصلی بزهکاری چنین افرادی از هم پاشیده شدن شیرازة خانوادگی آن هاست.

چکیده: خانواده اگرچه نسبت به سایر نهادها و مراکزی که بعدها طفل با آن ها مواجه می شود، دارای ابعاد کوچک تری است؛ بدون شک در مقایسه با سایر مراکز در فرهنگ سازی شخص تأثیر بیش تر و عمده تری دارد. بر همین مبنا در قوانین موضوعة کشورها حمایت های ویژه ای از این نهاد تعیین کننده به عمل آمده است.

خانواده در پی ریزی فرهنگ آتی طفل، اعم از گرایش مثبت و بهنجار، و گرایش منفی و تبهکارانة وی در حکم سنگ بنای اولیه است. شالوده ای است که بنای شخصیت طفل بر آن ساخته خواهد شد. به این مطلب که مبتنی بر آموزه های دینی و یافته های روان شناسی است، نبایستی تنها به عنوان یک دستاورد علمی نگریست، بلکه هشداری است به خانواده ها که بزهکاری فرزندان خود را تنها در لابه لای عوامل فراخانوادگی جست و جو نکنند و خود را در ایجاد فرهنگ مغایر با ارزش های انسانی فرزندانشان بی تأثیر نپندارند؛ بلکه در برابر فرزندان لاابالی و منحرف خویش انگشت تقصیر را به سمت و سوی خودشان نشانه بگیرند.

خانواده عامل اصلی ساخت و ساز فرهنگ طفل است.

به راستی خانواده ها کدام فرهنگ را ارزانی فرزندان معصوم خود می کنند؟ فرهنگی برخاسته از آموزه های پیامبران و عرف های پسندیده، یا فرهنگی بنا شده بر باورهای غلط و ویران کننده؟
و یکی از ارکان مهم هر خانواده ؛ بانوان می باشند که سلامت جسمی و روحی بانوان در سلامت خانواده تاثیر بسیاری مهمی دارد و این مهم مستلزم محیط و مکان مناسب جهت ورزش و تفریح می باشد و
تاریخچه ایجاد پارک بانوان در جهان و ایران

ســابقه ایجاد پارک هــای بانوان به ســال ۱۹۱۳، زمانی که زوجی به نــام جیمز و مری هیل زمینی را در شــهر هلنــا در ایالت مونتانا آمریــکا برای ایجــاد پارک به شــهرداری اهدا كردنــد برمیگردد. ایــن پارک را میتــوان اولین پــارک بانوان جهان محســوب کرد.

پارک بانوان میامی در ســال ۱۹۹۲ در جهت بهبود کیفیت زندگی اجتماعی بانوان ساخته شد. این پارک ۱۵ هکتاری در کنــار دریا، دارای آلاچیق و تسهیلات پیــک نیک و محل بازی کودکان بود. قبل از سال ۲۰۰۰ نیز مرکز پزشکی دانشگاه اوهایو برای بررسی تأثیر پارک بر سلامت زنان بیمار، پارک زنان را احداث نمود. نتایج بررســی ها طی ســال های متمادی نشان داد که پارک تأثیر بسیار مثبتی در شفای زنان بیمار داشته است.

بنابرایــن آنها تصمیم بــه ایجاد پارک جدید در ســال ۲۰۱۲ نمودند . در ســال ۲۰۰۰ ،پارک زنان و باغ افتخارات مشارکت زنان در طول تاریــخ، در شــیکاگو افتتاح شــد. در این پارک مســیر پیچ در پیچی ساخته شده است که استعاره از یک زن در حال حرکت از مرزهای ســنتی و دورههای زندگی خویش است .

در ســال۲۰۱۰حدود ۲۰۰ بانوی مســلمان در آمریــکا در نامه ای از فدراســیون تربیت بدنی خواستند تا ساعت هایی را در روز در پارکها بــه آنها اختصاص دهند تا بتوانند به راحتی به تمرینات ورزشــی خود بپردازند. ســرانجام پس از پیگیریهای مداوم و تلاش های فراوان، آنها توانســتند ساعتهایی از روزهای خاصی در هفته را برای تمرین و ورزش به دســت آورند.

در آســیا و ایران نمونه های بیشتری از ایجاد پارک بانوان را میتوان مشــاهده نمود. برای مثــال زنان افغان به علت شــرایط فرهنگی و تفکرات سنتی از آزادی کمی برای خروج از خانه و معاشرت با مردان در خارج از خانواده برخوردار مي‌‌باشند.

بنابراین، نقاط تجمع برای زنان در افغانستان خيلي كم است. بدین منظور در افغانستان در زمان طالبان یک پارک با دسترســی منحصرا برای زنان به عنوان مکانی امن برای ملاقات و معاشرت مطرح شد .

این پارک دارای فروشگاه، مهدکودک، زمین بازی، رستوران، مسجد، مرکز آموزش شــغلی، مرکز کامپیوتر، رستوران، مرکز تناسب اندام و عمارت با چشــم انداز زیباست. در این پارک موسیقی پخش می شود و زنان به حرکات موزون و ورزش می پردازند.

تاریخچــه احداث پارک بانوان در ایران به یک دهه قبل بر میگردد. پارک بانوان بروجرد، اولین پارک ویژه زنان درایران است. این پارک درسال۱۳۸۰درزمینی به مساحت بیش از ۴۰ هزار متر مربع طراحی و به بهره برداری رسید. مسووالن فرهنگی ارومیه نیز در ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ موظف شدند که احداث پارک بانوان را در دستور کار قرار دهند. پارک بانوان بهار نیز در تبریز به سال ۱۳۸۶ افتتاح شد. در ســمنان نیز پارک بانوان در بلوار ۱۷ شهریور سمنان راه اندازی شده اســت.

نخستین بوستان بانوان تهران با مساحت ۲۷ کیلومتر مربع در بزرگراه آزادگان واقع اســت. احداث بوستان بانوان در پایتخت مربوط به اولین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران است

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

گفتگو ویژه

۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۰۹:۵۷

نشریه

انتشارات